Normes d’ús

L’Estació Autobusos Barcelona Nord és un recinte públic on tots hem de conviure.  Per tal d’aconseguir què la convivència sigui el més agradable possible, tots hem de ser especialment acurats en les normes de respecte mutu.  A tal efecte us informem de les normes d’ús d’aquesta instal·lació:

L’accés al recinte suposa l’acceptació i el compliment de les següents normes d’ús de les instal·lacions.

 • És obligatori l'ús correcte de la mascareta per accedir a l'estació.
 • És obligatori seguir les normes de distanciament i les indicacions del personal de seguretat.
 • No és  permès l’accés al recinte en banyador o amb el tors nu o descalç.
 • No és permès fumar al recinte de l’Estació, excepte a les zones habilitades a l’aire lliure.
 • Els bancs són exclusivament per a seure, sempre respectant la distància obligatòria. No és permès la seva utilització per a altres usos.
 • No és permès realitzar cap tipus d’activitat permanent (comercial, d’estada, etc,..)  que no estigui expressament autoritzada per l’Estació. 
 • No es permès la utilització de cap instrument musical al recinte de l’Estació, o la utilització d’equips de musica que pugui suposar  una alteració acústica en el recinte. 
 • A les andanes i zones exclusivament destinades als viatgers, podrà limitar-se el seu accés a tota persona que no disposi del corresponent bitllet de transport.  
 • L’Estació no es fa responsable dels béns perduts o sostrets. Es responsabilitat dels usuaris controlar les seves pertinences durant la seva estada a l’Estació. Es recorda la instal·lació de consignes  a disposició dels viatgers. 
 • En cas de danys per causa no imputable a l’Estació, l’empresa no es farà càrrec de cap compensació.
 • Els missatges donats mitjançant el servei de megafonia general de l’Estació, són de caràcter exclusivament organitzatiu o d’urgència.
 • Les imatges realitzades a les instal·lacions de l’Estació, al personal empleat o als seus usuaris, amb independència del suport o mitjà tecnològic en que es realitzin, no es podran utilitzar amb finalitats comercials sense autorització prèvia.
 • No s’accepta l’entrada a l’Estació de gossos i altres animals domèstics amb excepció  de:
  -  gossos pigall. (Art. 12 Llei 19/2009 de 26 de novembre).
  -  animals que han de viatjar, degudament ubicats per al seu desplaçament, en gàbies autoritzades per les companyies de transport . 
 • L’empresa es reserva el dret d’admissió d’aquells usuaris que no compleixin les anteriors normes, o que realitzin actes vandàlics o violents, o puguin alterar el dret d’altres usuaris a no ser pertorbats durant  la seva estada a l’Estació. 
 • Es recomana arribar amb una antelació mínima de 30 minuts i màxima de 2 hores abans de l’hora de sortida de l’autocar de destinació.